รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


22 พฤศจิกายน 2562  09:11
ค้นหา
  Page   1 2 3  

การดำเนินคดีในศาลแพ่งแผนกภาษีอากรแตกต่างกับคดีการดำเนินคดีทั่วไปอย่างไร  
การดำเนินคดีในศาลแพ่ง แผนกคดีภาษีอากร มีวิธีพิจารณาพิเศษ แตกต่างไปจากคดีแพ่งธรรมดาโดยทั่วไปค่อนข้างเยอะเอาการอยู่ กล่าวคือ จะต้องใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 และข้อกำหนดคดีภาษีอากรที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งออกโดย อนุมัติประธานศาลฎีกา ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดดังกล่าว ก็ให้นำบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
 
ภาษีมูลค่าเพิ่มกับเงินทดรองจ่าย  
เงินทดรองจ่าย เป็นรายจ่ายรายการหนึ่งซึ่งยังมีข้อถกเถียงกันอยู่มากว่า จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่และอย่างไร มีผู้เสียภาษีหลายท่านยังไม่เข้าใจถึงแนวปฏิบัติในเรื่องนี้ ครั้นจะยึดถือตามแนวการตอบข้อหารือของกรมสรรพากร ก็ยังมีคำตอบที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน บ้างวินิจฉัยว่าเงินทดรองไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม บ้างก็วินิจฉัยว่าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ก่อให้เกิดความสับสนแก่ผู้เสียภาษีอยู่มากทีเดียว
19 มีนาคม 2554 14:54:11
ขอดเกล็ดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ประเทศไทยเริ่มใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ Value Added Tax (VAT) แทนภาษีการค้ามาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2535 หรือประมาณเกือบ 18 ปีแล้ว โดยภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีที่จัดเก็บบนฐานการบริโภค (Consumption Tax) เป็นหลัก และจัดเก็บเฉพาะมูลค่าส่วนเพิ่มโดยคำนวณภาระภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยวิธีเครดิต (Credit Method)
19 มีนาคม 2554 14:49:06
 
การจดทะเบียนธุรกิจ  
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ)หรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
18 มีนาคม 2554 08:42:20
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกระทรวงพาณิชย์  
กระทรวงพาณิชย์ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ขึ้น เพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
18 มีนาคม 2554 08:43:38
 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไป หรือจากหน่วยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามที่กฎหมายกำหนดและมีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยปกติจัดเก็บเป็นรายปี
18 มีนาคม 2554 08:42:36
สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี  
ภาษีอากรที่จัดเก็บแต่ละประเภทกำหนดสถานะผู้มีหน้าที่เสียภาษี และวิธีการเสียภาษีแตกต่างกันแล้วแต่กรณี ภาษีที่จัดเก็บจากรายได้นั้น ครอบคลุมผู้มีรายได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล และนิติบุคคลประเภทต่างๆ โดยมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้แตกต่างกันไป ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดเก็บจากผู้มีรายได้ที่เป็นบุคคลทั่วไป และหน่วยภาษีที่ได้กำหนดไว้เป็นพิเศษ สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม จัดเก็บจากนิติบุคคลที่มีรายได้
18 มีนาคม 2554 08:43:54
 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการในทางธุรกิจหรือวิชาชีพเป็นปกติธุระ ไม่ว่าจะประกอบกิจการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1.2 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน โดยคำนวณภาษีที่ต้องเสียจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อ
18 มีนาคม 2554 08:42:58
การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
การขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ แบบ ภ.พ.01 ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานครขอรับได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (เขต/อำเภอ) หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำหรับในจังหวัดอื่นขอรับได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา (อำเภอ) ทุกแห่ง

18 มีนาคม 2554 08:44:09
 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  
กรมสรรพากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีอากรทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลและเพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร การจัดเก็บจึงได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บฐานข้อมูลของผู้เสียภาษีอากร
18 มีนาคม 2554 08:43:14

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,595,801 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo