รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


22 พฤศจิกายน 2562  08:51
ค้นหา
      Page 1
18 มีนาคม 2554   08:42:20  
การจดทะเบียนธุรกิจ
การจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

 

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์

          ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ)หรือนิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการอันเป็นพาณิชยกิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

 

กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

          - ผู้ประกอบกิจการโรงสีข้าวและโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
          - ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้น ในวัน
หนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาท ขึ้นไปหรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
          - นายหน้าหรือตัวแทนค้าต่างซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และสินค้านั้นมีค่ารวมทั้งสิ้นในวัน
หนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป
          - ผู้ประกอบกิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใดๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้คิดราคารวมทั้งสิ้นในวัน
หนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
          - ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟหรือเรือยนต์ประจำทาง การขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถรางการขนส่งโดยรถยนต์ประจำทาง การขายทอดตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การซื้อหรือขายตั๋วเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การทำโรงรับจำนำ และการทำโรงแรม
          - ผู้ประกอบกิจการขายหรือให้เช่าเทปเพลง วีดีโอเทป ซีดีเพลง วีซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบันเทิง

 

กิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

          - การค้าเร่ การค้าแผงลอย
          - กิจการเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
          - กิจการของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
          - กิจการของกระทรวง ทบวง กรม
          - กิจการของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
          - กิจการซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและได้มีประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัด ตาม ป.พ.พ. (ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท) ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท (แบบ สสช.1) ต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และกิจการของกลุ่มเกษตรกรของกลุ่มเกษตรกรซึ่งจดทะเบียนตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 141 ไม่
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ยกเว้น ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดที่ประกอบกิจการขายหรือให้เช่าเทปเพลง วีดีโอเทป ซีดีเพลง วีซีดี ดีวีดี เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการบันเทิง

 

การจดทะเบียนตั้งใหม่ มีเอกสารดังนี้

1.คำขอจดทะเบียน
2.หลักฐานประกอบคำขอ
          2.1 สำเนาบัตรประจำตัวของ
                    - เจ้าของกิจการ
                    - หุ้นส่วนผู้จัดการ
                    - ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
          2.2 สำเนา
เอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ
                    - หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ
                    - ใบอนุญาตทำงาน ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
          2.3หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มีเอกสารดังนี้

1. คำขอจดทะเบียน
2.หลักฐานประกอบคำขอ
           2.1สำเนาบัตรประจำตัวของ
                    - เจ้าของกิจการ หรือ
                    - หุ้นส่วนผู้จัดการ
                    - ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ
           2.2ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณี
                    - ใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย
           2.3สำเนาหลักฐานอื่นแล้วแต่กรณี เช่น ใบสำคัญการสมรส
                    - ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล เป็น
ต้น
           2.4หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ
                    - หรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลงกรรมการในกรณี เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดำเนินการในประเทศ
                    - หรือกรรมการ
           2.5หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

 

รายการที่ต้องยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง มีดังนี้

1. เลิกชนิดประกอบกิจการ บางส่วน และ/หรือเพิ่มใหม่
2. เปลี่ยนชื่อที่ใช้ในการประกอบกิจการ
3. ย้ายสำนักงานใหญ่
4. เปลี่ยนผู้จัดการ
5.เจ้าของหรือผู้จัดการ
          - ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
          - สูญหาย
          - เปลี่ยนผู้จัดการ
          - การสมรส

 

การจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่

หลักฐานประกอบคำขอ

          - สำเนาบัตรประจำตัวของ
          - เจ้าของกิจการ
          - หุ้นส่วนผู้จัดการ
          - ผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ
          - ในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

ใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแจ้งความ กรณีที่เป็น

          - นิติบุคคลต่างประเทศ
          - หุ้นส่วนผู้จัดการ
          - ผู้รับผิดชอบในการประกัน สำเนาใบมรณะ
          - ผู้ประกอบกิจการ
          - หุ้นส่วนผู้จัดการ
          - ผู้ประกอบกิจการถึงแก่กรรม
          - ผู้รับผิดชอบในการประกันหรือกรรมการ

ที่มา

Chiangmai Trade Point (CMTP)

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

  

รับทำบัญชี  ตรวจสอบบัญชี  วางระบบบัญชี  จดทะเบียนบริษัท: ถนนพระราม 2 สมุทรสาคร


   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,595,789 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo