29 มกราคม 2566  19:31
ค้นหา
 
 


♦ ขอบเขตและค่าใช้จ่ายในการวางระบบบัญชี ♦

      1.  วางระบบบัญชี เริ่มต้น เดือนละ  15,000.- บาท

 • จัดทำงบกำไรขาดทุนและงบดุลประจำเดือนและประจำปี
 • รายละเอียดประกอบงบการเงินประจำเดือนและประจำปี
 • จัดทำงบกำไรขาดทุนและงบดุลประจำเดือน (งบภายในบริษัท) + รายละเอียดประกอบงบ
 • จัดระบบการผลิต + ต้นทุนในการผลิต + ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป
 • จัดระบบสโตร์ เช่น การแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าและวัตถุดิบให้เป็นระบบและง่ายต่อการดำเนินงาน
 • การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของบริษัทฯ และวางระบบทะเบียนทรัพย์สิน รวมถึงการคิดค่าเสื่อมราคา
 • สำนักงานบัญชีรับผิดชอบในการลงนามเป็นผู้ทำบัญชี และลงนามในงบการเงินของผู้สอบบัญชี
 • ช่วยวางแผนงานด้านภาษีอากรเพื่อช่วยบริษัทฯประหยัดภาษี ต่าง ๆ รวมถึงช่วยควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการขอคืนภาษีซื้อในกรณีการส่งออก
 • ตรวจสอบการยื่นแบบภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกรมสรรพากร และกระทรวงพานิชย์
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำงานทางด้านบัญชี และระบบบัญชี
 • สำนักงานบัญชีส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทางบัญชี และสอบทาน
 • การบันทึกบัญชี จัดผังบัญชี ทางเดินเอกสารต่าง ๆให้เป็นระบบเพื่อง่ายต่อการทำงานทางด้านบัญชี ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารรับทราบข้อมูลทางบัญชีที่เป็นปัจจุบัน
 • ช่วยจัดระบบงานทางด้านบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 • สำนักงานบัญชีเป็นแก้ต่างและเป็นผู้ให้ข้อมูลกับกรมสรรพากรในกรณีถูกตรวจสอบภาษี
 • บริษัทฯ เป็นผู้จัดทำและบริหารสินค้าคงเหลือเองโดยมีสำนักงานบัญชีเป็นผู้สอบทานและตรวจสอบความถูกต้อง

   2.  วางระบบบัญชี (เฉพาะระบบ)

 • ระบบบัญชีซื้อและเจ้าหนี้ รับสินค้า                         5,000 บาท
 • ระบบบัญชีขายและลูกหนี้                                    5,000 บาท
 • ระบบบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินสดย่อย                    5,000 บาท
 • ระบบบัญชีทรัพย์สินถาวร Fixed Asset                   5,000 บาท
 • ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ Inventory                       5,000 บาท
 • ระบบบัญชีอุตสาหกรรมและการผลิต                     10,000 บาท
 • ระบบบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงและเงินเดือน                   5,000 บาท

 


 
 
ลูกค้า/สมาชิก
กฏหมายน่ารู้
สาระเกี่ยวกับภาษี
การสอบบัญชี
เช็คเมล์ SM account
 
 
 

 

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 3,254,142 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo