02 เมษายน 2566  16:09
ค้นหา
ขันตอนการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบริษัทจำกัด
ประเภทของการจดทะเบียน
                1. จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
                2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
                3. จัดตั้งบริษัทจำกัด
                4. จัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว
                5. แก้ไขกรรมการ และ/หรือ อำนาจกรรมการ
                6. เพิ่มทุนบริษัทจำกัด
                7. แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและตราสำคัญ
                8. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
                9. แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานของบริษัทจำกัด
                       9.1 ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน
                       9.2 ย้ายข้ามจังหวัด
                10. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทจำกัด
                11. ลดทุนบริษัท
                       11.1 มติพิเศษให้ลดทุน
                       11.2 ลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 (ทุน)
                12. แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ
                13. ควบบริษัทจำกัด
                       13.1 มติพิเศษให้ควบบริษัท
                       13.2 ควบบริษัท
                14. เลิกบริษัทจำกัด
                15. แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี
ี                16. เสร็จการชำระบัญชี


 
 
 
ลูกค้า/สมาชิก
กฏหมายน่ารู้
สาระเกี่ยวกับภาษี
การสอบบัญชี
เช็คเมล์ SM account
 
 
 

 

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 3,299,187 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo