02 เมษายน 2566  15:35
ค้นหา
ขันตอนการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน
ประเภทของการจดทะเบียน
               1.จัดตั้งห้างหุ้นส่วน
               2. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด
                     2.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ และสำนักงาน
                     2.2 แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เป็นหุ้นส่วน (หุ้นส่วนเข้าใหม่/หุ้นส่วนออก/เพิ่มทุน/ลดทุน/เปลี่ยนจำพวก)
                     2.3. แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและดวงตราสำคัญ
               3. แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
               4. เลิกห้างหุ้นส่วน
               5. แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี
               6. เสร็จการชำระบัญชี

 
 
 
ลูกค้า/สมาชิก
กฏหมายน่ารู้
สาระเกี่ยวกับภาษี
การสอบบัญชี
เช็คเมล์ SM account
 
 
 

 

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 3,299,174 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo