02 เมษายน 2566  14:47
ค้นหา
ขันตอนการจดทะเบียนสมาคมการค้า
การจดทะเบียนสมาคมการค้า
ตัวอย่างการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมการค้า/ ตัวอย่างการจัดส่งทะเบียนสมาชิก/
ตัวอย่างการร่างข้อบังคับ/ ตัวอย่างการจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ/
ตัวอย่างการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ/
ตัวอย่างการจดทะเบียนเลิกสมาคมการค้า/ ตัวอย่างการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
รายชื่อสมาคมการค้าในกรุงเทพฯ / รายชื่อสมาคมการค้าในต่างจังหวัด

ลักษณะของสมาคมการค้า
        สมาคมการค้า คือ สถาบันที่บุคคลหลายคนซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น เพื่อทำการส่งเสริม การประกอบวิสาหกิจ อันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน การจัดตั้งสมาคมการค้า การจัดตั้งสมาคมการค้า มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
        1. ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมการค้า ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจประเภทเดียวกัน หรือ วิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกัน อย่างน้อยจำนวน 3 ราย ร่วมกันจัดตั้งสมาคมการค้า โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทนั้น
        2. ผู้เริ่มก่อการทั้ง 3 ราย กรอกแบบ คำขออนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า (ส.ค.ค.1) ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารที่ จำเป็น ต่อไปนี้
                2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
                2.3 ข้อบังคับของสมาคมการค้าที่ขอจัดตั้ง
                2.4 หลักฐานการเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจ ได้แก่ หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน/บริษัท หรือ
ทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองของทางราชการ
                2.5 หลักฐานแสดงประวัติ และความประพฤติ ได้แก่ แบบรับรองประวัติ (ส.ค.ค.7)
                2.6 หลักฐานแสดงการได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นที่ตั้งสำนักงานของสมาคมการค้า โดยเจ้าของหรือผู้มีสิทธิในสถานที่ พร้อมแผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง
        3. ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมการค้ายื่นเอกสารทั้งหมด จำนวนอย่างละ 3 ชุด ที่สำนักทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจ-การค้า ถ.นนทบุรี 1 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. 0-2547-5972 โทรสาร 0-2547-5972 กรณีที่ขอจัดตั้งในท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้น ๆ
        4. หลังจากตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สำนักฯ จะดำเนินการตรวจสอบ
สถานที่ตั้งของสมาคมการค้าให้ถูกต้องตรงกับข้อบังคับ
        5. สำนักทะเบียนธุรกิจ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและสถานที่ตั้งของสมาคมการค้าแล้ว นายทะเบียน สมาคมการค้าจะออกใบอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า ภายใน 9 วันทำการ โดยผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมการค้าต้องมารับใบอนุญาต พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียม 400 บาท ณ สำนักทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
        6. สมาคมการค้าที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า จะมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีสิทธิและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามที่ พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 กำหนดไว้ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะได้ดำเนินการเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

สถานที่ยื่นคำขอจดทะเบียน

        การยื่นขอจดทะเบียนสมาคมการค้า ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่แห่งใด
แห่งหนึ่ง ดังต่อไปนี้
        (1) ยื่นต่อนายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนจดทะเบียนสมาคมการค้าและหอการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
        (2) ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ในจังหวัดที่สำนักงานของสมาคมการค้าตั้งอยู่

ค่าธรรมเนียม

        การจดทะเบียนสมาคมการค้า ผู้ขอจดทะเบียนต้องชำระค่าธรรมเนียมตามประเภทการจดทะเบียนต่าง ๆ ดังนี้
        (1) การจดทะเบียนจัดตั้ง
                - ใบอนุญาต ค่าธรรมเนียม 400 บาท
        (2) การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ
                - ค่าธรรมเนียมอนุญาต 5 บาท
        (3) การจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
                - ค่าธรรมเนียมอนุญาต 5 บาท

หน้าที่ของสมาคมการค้า

สมาคมการค้า ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ดังนี้
        1.หาสมาชิกเมื่อได้สมาชิกแล้วจะต้องทำทะเบียนสมาชิกตามแบบที่กำหนดและจัดส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกไปให้นายทะเบียนสมาคมการค้าฯ ภายใน 90 วัน นับแต่วันได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมการค้า เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทะเบียนสมาชิก ให้ส่งสำเนาทะเบียนสมาชิกที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วไปให้นายทะเบียนสมาคมการค้า ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงทะเบียนสมาคมการค้า
        2. เลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกของสมาคมการค้า (อาจเป็นเวลาประมาณ 90 วัน หรือ 120 วัน นับแต่ได้รับอนุญาต ซึ่งแล้วแต่ข้อบังคับของแต่ละสมาคมฯ)
                2.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการนี้ จะต้องกระทำโดยการเรียกประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก
                2.2 เมื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมการค้าแล้ว สมาคมฯ จะต้องจัดส่งรายงานการประชุมพร้อมทั้งยื่นคำขอจดทะเบียนบุคคลเหล่านี้เป็นกรรมการต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประชุมไม่ว่าบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้เริ่มก่อการจัดตั้งหรือไม่ก็ตาม (คำขอจดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการนี้ หากเป็นสมาคมการค้าซึ่งมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้จัดทำยื่นต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าฯ 2 ชุด เพื่อสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำจังหวัดนั้น จะได้ส่งให้สำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า 1 ชุด)

        3. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่ออนุมัติงบดุลรอบปีการบัญชีของสมาคมการค้านั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานกิจการประจำปีต่อที่ประชุม ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีการบัญชีหรือเดือนที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ
        4. เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติงบดุล บัญชีรายได้-รายจ่าย และรายงานประจำปี สมาคมฯ จะต้องจัดส่งงบดุลและรายงานประจำปีต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่อนุมัติเป็นประจำทุกปี
        5. ถ้ามีการแก้ไขข้อบังคับโดยมติของที่ประชุมใหญ่จะต้องนำไปจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าฯ ภายใน 30 วัน แต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้แก้ไขพร้อมทั้งแนบรายงานการประชุมซึ่งระบุการแก้ไขข้อบังคับไปด้วย
        6. เมื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ จะต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสมาคมการค้าฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเลือกตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการพร้อมทั้งแนบรายงานการประชุม ซึ่งระบุการเลือกตั้งกรรมการที่ประชุมรับรองฐานะและความประพฤติของผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการทุกคน
        7. กรรมการใหม่ที่ได้รับเลือกตั้ง ต้องแนบคำขอเป็นกรรมการตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว การศึกษาการประกอบวิสาหกิจให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อกำกับด้วย เพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณาการตรวจสอบฐานะและความประพฤติประกอบคำขอจดทะเบียนกรรมการ
        8. ในการประชุมใหญ่ทุกครั้ง ควรมีหนังสือแจ้งให้สำนักทะเบียนฯ ทราบเพื่อพิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมสังเกตการณ์ประชุมตามโอกาสอันควร
        9. ถ้าสมาคมการค้าไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป และขาดการติดต่อกับสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าฯ เกิน 2 ปี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาจใช้ดุลยพินิจให้เลิกสมาคมฯ ได้
        10. การจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องกระทำตามกำหนดโดยเคร่งครัด มิฉะนั้นจะมีความผิด และต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนด
        11. การเลิกสมาคมการค้า จะต้องแจ้งให้นายทะเบียนสมาคมการค้าฯ ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เกิดเหตุทำให้เลิก ซึ่งมี 4 กรณี คือ
                1. ถ้ามีข้อบังคับกำหนดให้เลิกในกรณีใดเมื่อมีกรณีนั้น
                2. ถ้าตั้งโดยมีกำหนดเวลา เมื่อสิ้นเวลานั้น
                3. เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
                4. เมื่อล้มละลาย

รายการจดทะเบียน,คำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509

ประเภทการจดทะเบียน

        1. จดทะเบียนจัดตั้ง
                - คำขอ : แบบ ส.ค.ค.1
                - แบบรับรองประวัติ (ส.ค.ค.7)
                - เอกสารประกอบรายการ :
                เอกสารประกอบ ข้อ 2.1 -2.7

        2. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
                - คำขอ : แบบ ส.ค.ค.5
                - เอกสารประกอบรายการ :
        1. รายงานการประชุมครั้งที่มีมติให้แก้ไขข้อบังคับ
        2. ข้อบังคับเปรียบเทียบข้อที่ขอแก้ไข
        3. เอกสารแสดงการยินยอมให้ใช้สถานที่ สัญญาเช่า กรณีย้ายที่ตั้ง
        4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
        5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน
        6. ใบอนุญาตสมาคมการค้า ฉบับเดิม (ใช้เฉพาะกรณีที่แก้ไขเกี่ยวกับชื่อของสมาคมการค้า

        3. จดทะเบียนตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ
                - คำขอ : แบบ ส.ค.ค.6
                - แบบรับรองประวัติ (ส.ค.ค.7)
                - รายชื่อคณะกรรมการ (ส.ค.ค.8)
                - เอกสารประกอบรายการ :
        1. รายงานการประชุมครั้งที่มีมติให้เลือกกรรมการ
        2. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน

        4. จดทะเบียนเลิกสมาคมการค้า
                - คำขอ : แบบ ส.ค.ค.10
                - เอกสารประกอบรายการ :
        1. รายงานการประชุมใหญ่
        2. ใบอนุญาตสมาคมการค้า
        3. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
        4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอจดทะเบียน

        5. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี
        1. คำขอ : แบบ ส.ค.ค.12
        2. คำขอ : แบบ ส.ค.ค.11
        3. สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในแบบแจ้งเสร็จการชำระบัญชี
        4. หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)

        6. การแจ้งทะเบียนสมาชิกสมาคมการค้า
                - รายการ : แบบ ส.ค.ค.9
                - เอกสารประกอบรายการ :
        1. หนังสือนำส่ง


 
 
 
ลูกค้า/สมาชิก
กฏหมายน่ารู้
สาระเกี่ยวกับภาษี
การสอบบัญชี
เช็คเมล์ SM account
 
 
 

 

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 3,299,150 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo