04 กรกฏาคม 2563  10:03
ค้นหา
บริการรับทำบัญชี
บริการรับทำบัญชีของเราประกอบด้วย

1. ยื่นแบบประจำเดือน ประกอบด้วย
- ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
- จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)
- จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
- จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
- ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

2. ยื่นแบบประจำปี ประกอบด้วย
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
- จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
- จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)

3. ปิดบัญชีประจำเดือน ประกอบด้วย
- ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
- ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
- บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
- จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
- จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
- ลงทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
- ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

ค่าบริการสำหรับการทำบัญชีประจำเดือน สำนักงานกำหนดค่าทำบัญชีตามปริมาณของรายการค้าที่เกิดขึ้น (ซื้อ-ขาย-รับเงิน-จ่ายเงิน-จ่ายเงินสดย่อย-ฝากธนาคาร-ผ่านเช็ค-รายการปรับปรุง) โดยคำนึงถึงความยากง่ายในการทำบัญชี และระดับความรับผิดชอบและความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ต้องใช้

 
บริการตรวจสอบบัญชี

ท่านจะได้รับบริการดังต่อไปนี้
1. การตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจะกระทำตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งรวมถึงการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการทดสอบรายการบัญชี เท่าที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาเห็นว่าจำเป็นในแต่ละกรณี โดยที่การตรวจสอบนั้นมิได้มุ่งหมายจะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ผลของการตรวจสอบดังกล่าวอาจจะชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดหรือการทุจริตในบางเรื่องก็ได้
            วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบก็เพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัทว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควร และได้จัดทำขึ้นในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่ ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลของการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงานเป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานการสอบบัญชีดังกล่าว

2. การรายงานเรื่องที่พบจากการตรวจสอบ ในการตรวจสอบนี้ถ้าได้พบข้อบกพร่องหรือเรื่องที่พึงแก้ไขในระบบการควบคุมภายในและวิธีการบัญชี สำนักงานจะรายงานให้ทราบ รวมทั้งอาจเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของงานสอบบัญชีด้วย ในทางปฏิบัติ สำนักงานจะหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง

อัตราค่าบริการ
สำนักงานกำหนดค่าสอบบัญชีตามชั่วโมงทำงานที่คาดว่าจะใช้ในการตรวจสอบตามระดับความรับผิดชอบและความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าพาหนะ ค่าล่วงเวลา ฯลฯ

อัตราค่าบริการพิเศษอื่นๆ
กรณีต้องการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เช่นตรวจจับทุจริต หรือ Due Diligence กรุณาติดต่อเราเพื่อคุยรายละเอียดงาน

อนึ่ง การพิจารณาระบบงานหรือระบบบัญชี งานวางระบบบัญชีทางด้านคอมพิวเตอร์ ตลอดจนบริการ ทางด้านภาษีอากร หรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีอากร ถือเป็นงานนอกเหนือจากงานสอบบัญชีที่กล่าวข้างต้น

 
 
 
ลูกค้า/สมาชิก
กฏหมายน่ารู้
สาระเกี่ยวกับภาษี
การสอบบัญชี
เช็คเมล์ SM account
 
 
 

 

   เก็บไว้เป็น Favorites
   เซ็ทเป็นเว็บเริ่มต้น
   พิมพ์หน้านี้
   ผู้เยี่ยมชม : 2,703,818 
Copyright © 2007 SMaccounting.com All rights reserved. Powered By Man Neo