ค่าวางระบบบัญชี (เริ่มต้น) 15,000

จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษีอากร วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Express จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนการค้า รับตรวจสอบบับชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เรามีทีมงาน และที่ปรึกษา ในหลายส่วน ซึ่งแต่ละท่านมีประการณ์ ในการทำงานจริง มากกว่า 10 ปี

1. วางระบบบัญชี เริ่มต้น เดือนละ 15,000.- บาท

 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ  ใบกำกับภาษีขาย
 • บันทึกข้อมูล / ลงสมุดรายวันซื้อ  ขาย
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ  รายงานภาษีขาย
 • กรอกแบบภ.พ.30  พร้อมยื่นนำส่งสรรพากร
 • จัดทำบัญชีทรัพย์สิน / คำนวณค่าเสื่อมราคา
 • จัดทำงบทดลอง  งบดุล  งบกำไรขาดทุน
 • ปรับปรุงรายการต่าง ๆ
 • ตรวจสอบและเซ็นต์รับรองงบการเงิน
 • กรอกแบบภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.51  ภ.ง.ด.50  ส.บช.3

2. ธุรกิจซื้อมาขายไป เริ่มต้น เดือนละ  2,500.- บาท

 • ระบบบัญชีซื้อและเจ้าหนี้ รับสินค้า 5,000 บาท
 • ระบบบัญชีขายและลูกหนี้ 5,000 บาท
 • ระบบบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินสดย่อย 5,000 บาท
 • ระบบบัญชีทรัพย์สินถาวร Fixed Asset 5,000 บาท
 • ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ Inventory 5,000 บาท
 • ระบบบัญชีอุตสาหกรรมและการผลิต 10,000 บาท
 • ระบบบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงและเงินเดือน 5,000 บาท

บริการแนะนำ