ค่าทำบัญชีธุรกิจซื้อมาขายไป (เริ่มต้น) 2,500

จดทะเบียนบริษัท ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษีอากร วางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี Express จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ทะเบียนการค้า รับตรวจสอบบับชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เรามีทีมงาน และที่ปรึกษา ในหลายส่วน ซึ่งแต่ละท่านมีประการณ์ ในการทำงานจริง มากกว่า 10 ปี

1. ธุรกิจรับจ้างทำของหรือให้บริการ เริ่มต้น  เดือนละ  2,500.- บาท

 • จัดทำงบกำไรขาดทุนและงบดุลประจำเดือนและประจำปี
 • รายละเอียดประกอบงบการเงินประจำเดือนและประจำปี
 • จัดทำงบกำไรขาดทุนและงบดุลประจำเดือน (งบภายในบริษัท) + รายละเอียดประกอบงบ
 • จัดระบบการผลิต + ต้นทุนในการผลิต + ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป
 • จัดระบบสโตร์ เช่น การแบ่งหมวดหมู่ของสินค้าและวัตถุดิบให้เป็นระบบและง่ายต่อการดำเนินงาน
 • การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของบริษัทฯ และวางระบบทะเบียนทรัพย์สิน รวมถึงการคิดค่าเสื่อมราคา
 • สำนักงานบัญชีรับผิดชอบในการลงนามเป็นผู้ทำบัญชี และลงนามในงบการเงินของผู้สอบบัญชี
 • ช่วยวางแผนงานด้านภาษีอากรเพื่อช่วยบริษัทฯประหยัดภาษี ต่าง ๆ รวมถึงช่วยควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการขอคืนภาษีซื้อในกรณีการส่งออก
 • ตรวจสอบการยื่นแบบภาษีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกรมสรรพากร และกระทรวงพานิชย์
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำงานทางด้านบัญชี และระบบบัญชี
 • สำนักงานบัญชีส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยบริษัทฯ ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ทางบัญชี และสอบทาน
 • การบันทึกบัญชี จัดผังบัญชี ทางเดินเอกสารต่าง ๆให้เป็นระบบเพื่อง่ายต่อการทำงานทางด้านบัญชี ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารรับทราบข้อมูลทางบัญชีที่เป็นปัจจุบัน
 • ช่วยจัดระบบงานทางด้านบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 • สำนักงานบัญชีเป็นแก้ต่างและเป็นผู้ให้ข้อมูลกับกรมสรรพากรในกรณีถูกตรวจสอบภาษี
 • บริษัทฯ เป็นผู้จัดทำและบริหารสินค้าคงเหลือเองโดยมีสำนักงานบัญชีเป็นผู้สอบทานและตรวจสอบความถูกต้อง

2. วางระบบบัญชี (เฉพาะระบบ)

 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ  ใบกำกับภาษีขาย
 • บันทึกข้อมูล / ลงสมุดรายวันซื้อ  ขาย
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ  รายงานภาษีขาย
 • กรอกแบบภ.พ.30  พร้อมยื่นนำส่งสรรพากร
 • จัดทำบัญชีสินค้า
 • จัดทำบัญชีทรัพย์สิน / คำนวณค่าเสื่อมราคา
 • จัดทำงบทดลอง  งบดุล  งบกำไรขาดทุน
 • ปรับปรุงรายการ
 • ตรวจสอบและเซ็นต์รับรองงบการเงิน
 • กรอกแบบภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.51  ภ.ง.ด.50  ส.บช.3

3. ธุรกิจผลิต เริ่มต้น เดือนละ  3,000.- บาท

 • ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ  ใบกำกับภาษีขาย
 • บันทึกข้อมูล / ลงสมุดรายวันซื้อ  ขาย
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ  รายงานภาษีขาย
 • กรอกแบบภ.พ.30  พร้อมยื่นนำส่งสรรพากร
 • จัดทำบัญชีวัตถุดิบและสินค้า
 • จัดทำบัญชีทรัพย์สิน / คำนวณค่าเสื่อมราคา
 • จัดทำงบทดลอง  งบดุล  งบกำไรขาดทุน  งบต้นทุนการผลิต
 • ปรับปรุงรายการต่าง ๆ
 • ตรวจสอบและเซ็นต์รับรองงบการเงิน
 • กรอกแบบภ.ง.ด.1ก  ภ.ง.ด.51  ภ.ง.ด.50  ส.บช.3

บริการแนะนำ